Jedna od najve?ih kompanija na svijetu koja se bavi uzgojem, oplemenjivanjem i prodajom sjemenskog te merkantilnog krumpira je nizozemska tvrtka Agrico iz Emmeloorda. Tvrtka Agrico zajedno sa svojim proizvo?a?ima godi?nje proizvede preko milijun tona sjemenskog i konzumnog krumpira.
 
 
 

Sjemenski krumpir se prodaje u otprilike 85 zemalja ?irom svijeta putem zastupnika koji su prisutni u svim zemljama koje uvoze sjemenski krumpir.

Agrico tako?er posve?uje veliku pa?nju ekolo?koj proizvodnji krumpira u ?ijoj se proizvodnji ne koriste nikakve kemikalije ili umjetna gnojiva.

Agrico pomno prati razvoj u dru?tvu te svakodnevno radi na pobolj?anju proizvoda i uvo?enju inovacija kako bi bio u korak sa zemljama klijenata.
 
 

U svrhu pra?enja svakida?njih promjena, Agrico vodi opse?an program razvoja novih sorata u svom centru za istra?ivanje i razvoj (Agrico Research).


Polja krumpira, Agrico Research, Nizozemska

 
 

Od 25. svibnja 2018. godine primjenjuje se Uredba Europskog parlamenta i vije?a (GDPR). GDPR je uredba koju je koju je donio Europski Parlament (EU) 2016/679, a kod nas stupa na snagu primjenom Zakona o provedbi Op?e uredbe o za?titi podataka (NN 42/2018).

Va?no nam je da se na stranicama i u komunikaciji s Interagricom osje?ate sigurno, stoga ?elimo istaknuti da o va?im pravima vezano za za?titu osobnih podataka te obradi istih osobito vodimo brigu. Iz tog razloga ?emo koristiti i/ili obra?ivati samo osobne podatke za ?ije kori?tenje dobijemo va?e odobrenje. Sukladno navedenom, molimo da nam po?aljete va?u privolu na info@interagrico.hr ili interagrico@ck.t-com.hr

After the thick hair extensions bangs hair styling was created, the curly hair extensions uk style in the remy hair extensions part was made to make the clip hair bangs hairstyle feel like a drape.